POZOR - změna bankovního účtu. Nové číslo bankovního účtu je 336808070/0300.

Politika kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.

Politika kvality společnosti ANALYTIKA, spol. s r.o. vychází z naší dlouhodobé strategie upevnit své postavení v oblasti výroby vodných RM/CRM, pevných referenčních materiálů (RM/CRM) a materiálů pro mezilaboratorní porovnávání kvality a další expanze na zahraniční trhy. Tuto strategii chceme naplnit zejména prostřednictvím kvalitní realizace všech našich zakázek při dodržení veškerých legislativních požadavků a s využitím vysoké odbornosti našich pracovníků. Zabezpečování vysoké kvality našich produktů a služeb je základním předpokladem pro dosažení prosperity a dalšího rozvoje společnosti ANALYTIKA, spol. s r.o.

Politika kvality zohledňuje interní a externí aspekty včetně environmentálních, které vychází z kontextu organizace a navazuje na identifikaci relevantních zainteresovaných stran, jejich potřeb a vzájemnou komunikaci.

Vedení společnosti ANALYTIKA, spol. s r.o. ustanovilo Politiku kvality do následujících bodů:

Dodržování legislativy je pro nás samozřejmostí

 • Dodržování požadavků platných zákonů, předpisů a norem, které se týkají oblasti naší činnosti, je samozřejmostí pro všechny pracovníky naší společnosti. 

Klademe velký důraz na plnění požadavků a přání zákazníka

 • Požadavky a přání zákazníků jsou pro nás prvořadé - jejich zjišťování a plnění je nejvyšší prioritou pro všechny naše pracovníky.
 • Chceme dodávat kvalitní produkty, které jsou bezpečné, spolehlivé a kopírují trendy vývoje v měřící technice. 
 • Chceme dosáhnout maximální spokojenosti našich zákazníků.

Klademe velký důraz na ochranu životního prostředí a prevenci znečištění

 • Vedení organizace se zavazuje poskytovat svým zákazníkům produkty v maximální kvalitě a s minimálními riziky ve vztahu k životnímu prostředí.
 • Vedení organizace se zavazuje poskytovat zdroje na financování aktivit v oblasti kvality a ochrany životního prostředí.
 • Vedení organizace se zavazuje minimalizovat vliv svých činností s negativním dopadem na životní prostředí.
 • Vedení organizace se zavazuje plnit požadavky příslušných právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným činnostem.
 • Vedení organizace se zavazuje spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně organizace a prevence vzniku a možných následků havárií využíváním všech forem komunikace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty,

Vybíráme spolehlivé dodavatele

 • Spolupracujeme pouze s kompetentními dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež klademe na kvalitu námi nabízeného obchodního zboží, výrobků a služeb.
 • S dodavateli usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného obchodního partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu námi nabízeného obchodního zboží, výrobků a služeb. 

Dodržujeme požadavky ISO norem a ISO pokynů

 • Vyrábíme referenční materiály, které vyhovují požadavkům ČSN EN ISO 17034:XXXX a definicím uvedeným v TNI Pokynu ISO 30:XXXX.
 • Vyrábíme, kde je to na místě, certifikované referenční materiály podle požadavků ČSN EN ISO 17034:XXXX a TNI Pokynu ISO 35:XXXX.
 • Produktová dokumentace odpovídá požadavku TNI Pokynu ISO 31:XXXX.
 • Všechna zkoušení a kalibraci při výrobě referenčních materiálů provádíme ve shodě s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:XXXX.
 • Veškerá výrobní, zkušební i obchodní činnost se řídí postupy stanovenými v dokumentaci a PK a která splňuje požadavky uvedeními v normách ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO/IEC 17025, ČSN EN ISO 17034 a ČSN EN ISO 14001. 

Stanovujeme cíle kvality a plánujeme jejich dosažení

 • Stanovené cíle jsou konzistentní s politikou kvality společnosti.
 • Jsou měřitelné.
 • Jsou pravidelně přezkoumávány, hodnoceny a aktualizovány.
 • Jsou dokumentovány.

Za kvalitu odpovídá každý pracovník

 • Každý pracovník si je vědom závažnosti a důležitosti své práce, za jejíž kvalitu plně odpovídá.
 • Vedení společnosti si je vědomo, že kvalita pracovních výkonů je závislá na odborné způsobilosti zaměstnanců, a proto podporuje kvalifikační růst zaměstnanců všemi dostupnými prostředky. 
 • Vedení společnosti požaduje, aby všichni pracovníci odpovědní za jakoukoliv stránku činností při výrobě referenčních materiálů se seznámili s dokumentací kvality a aby uplatňovali tyto obecné zásady při své práci. 

Snaha neustále zlepšovat

 • Hledáme nové možnosti ke zlepšení všech probíhajících procesů, neustálého zlepšování kvality, abychom plně uspokojili požadavky a očekávání našich zákazníků.
 • Vedení společnosti se zasazuje za správnou odbornou praxi a kvalitu svých referenčních materiálů. 
 • Průběžně identifikujeme a přezkoumáváme již stanovená rizika vycházející ze systému a hlavních činností společnosti (výroba RM, obchodní procesy, zkoušení) a uplatňujeme je v praxi. 
 • Průběžně identifikujeme a přezkoumáváme již stanovené environmentální aspekty, skutečné a potenciální environmentální dopady, a bereme v úvahu rizika resp. příležitosti těchto environmentálních dopadů.

Závazek společnosti ANALYTIKA, spol. s r.o.

Touto Politikou kvality se vedení plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními norem ČSN/EN ISO 9001:XXXX, ČSN EN ISO/IEC 17025:XXXX, ČSN EN ISO 17034:XXXX, ČSN EN ISO 14001:XXXX a zavazuje se systém managementu kvality řádně uplatňovat, dbát o jeho rozvoj a neustálé zlepšování jeho efektivnosti a zabezpečit jej všemi potřebnými zdroji.

Prohlašujeme, že plníme závazky vyplývající z akreditace ČSN EN ISO 17034 stanovené v MPA-00-01, MPA-00-04 (aktuální verze MPA).

Prohlašujeme, že plníme závazky vyplývající z akreditace ČSN EN ISO/IEC 17025 stanovené v MPA-00-01, MPA-004-04 (aktuální verze).

Prohlašujeme, že máme stanovená taková opatření, aby vedení a ostatní pracovníci společnosti nebyli ovlivněni externími i interními tlaky (komerčními, finančními apod.), které by mohly nepříznivě působit na kvalitu jejich práce.

Prohlašujeme, že společnost odmítá jakékoliv formy korupce.

Prohlašujeme, že společnost ANALYTIKA, spol. s r.o. nediskriminuje zaměstnance na základě pohlaví, věku, barvy pleti, sexuální orientace, zdravotního handicapu atd. Toto pravidlo uplatňuje i při výběru nových zaměstnanců.

Prohlašujeme, že plníme své závazné povinnosti a závazky vztahující se k ochraně životního prostředí, prevenci znečištění a k neustálému zlepšování v oblasti environmentální politiky.

Prohlašujeme, že veškeré získané informace od jiných osob či orgánů jsou považovány za důvěrné.

Vedení společnosti a každý náš pracovník učiní vše pro to, aby výsledky naší práce byly výrazem trvalé kvality a spolehlivosti.