POZOR - změna bankovního účtu. Nové číslo bankovního účtu je 336808070/0300.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) závazkové vztahy mezi společností ANALYTIKA®, spol. s r. o., se sídlem Khodlova 1297/47, 193 00 Praha 913, IČO: 14891883, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 886 a zákazníkem týkající se dodávek zboží společností ANALYTIKA®, spol. s r.o. zákazníkům, vzniklé na základěpísemnéobjednávky (pošta, e-mail) nebo prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.analytika.net. Odchylná ujednání smluvních stran ve smlouvě mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.2. Návštěvník užívá webových stránek www.analytika.net na vlastní riziko. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Prodej chemických látek a směsí se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. může požadovat prokázání oprávnění k nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými směsmi podle § 44b odst. 1 (zabezpečení fyzickou osobou odborně způsobilou).

2. Objednávka

2.1. Písemná objednávka

2.1.1. Smluvní vztah mezi společností ANALYTIKA®, spol. s r.o. a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky zákazníkovi. Objednávkou/odsouhlasením nabídky zákazník potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2.1.2. Objednávka musí obsahovat jednoznačnou identifikaci (číslo objednávky, datum), přesný název instituce nebo firmy objednavatele, adresu a odpovědnou osobu, IČ, DIČ (je-li registrován jako plátce DPH), přesnou adresu plátce zboží vč. IČ, DIČ (pokud se liší od adresy objednatele) a číslo bankovního účtu. Dále musí obsahovat přesnou adresu místa dodání včetně kontaktní osoby a telefonu (pokud se liší od adresy objednatele), jednoznačné určení zboží, požadované množství a dodací podmínky.

2.1.3. Váže-li se objednávka ke konkrétní cenové nabídce, musí být v objednávce uvedeno i číslo nabídky. V opačném případě nelze reklamovat nedodržení nabídnutých podmínek obchodního případu.

2.1.4. Objednávky jsou akceptovány v písemné formě, tj. faxem, poštou, elektronickou cestou. Pokud není objednávka vázána na platnou nabídku společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. nejsou pro společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. závazné ceny uvedené zákazníkem na objednávce. Zákazníkovi jsou účtovány ceny platné v okamžiku objednání (viz odstavec Ceny) a tyto ceny jsou uvedeny na potvrzení objednávky společností ANALYTIKA®, spol. s r.o.

2.1.5. Na potvrzení objednávky jsou uvedeny také platební podmínky a nezávazný předpokládaný termín dodání. Objednávka se považuje za závaznou za podmínek v kapitole „Potvrzení objednávky“.

2.1.6. Produkty dodané společností ANALYTIKA®, spol. s r.o. odpovídají příslušným specifikacím publikovaným v katalogu (elektronicky či jinak), e-shopu, dokumentům dodaným s produkty nebo na štítcích. V případě odlišností má katalog či e-shop pouze informativní charakter.

2.1.7. Zvláštní požadavky zákazníka (např. týkající se obalu, produktových listů a šarže, způsobu dodání nebo kvality atd.) je nutno v každé objednávce specifikovat. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. si vyhrazuje právo objednávku odmítnout nebo změnit.

2.1.8. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. neodpovídá za vhodnost vybraného produktu k požadovaným účelům zákazníka, pokud tyto nebyly vyspecifikovány v poptávce.

2.2. Objednávka prostřednictvím e-shopu

2.2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez 21% daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

2.2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.2.5. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.2.8. Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Ceny a platební podmínky

3.1. Cena zboží je uvedena v Korunách českých bez daně z přidané hodnoty (DPH) v základní sazbě 21%.

3.2. Ceny uvedené v cenících a na e-shopu společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. jsou závazné, pokud není dohodnuto jinak, a jsou platné ke dni vydání. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. si vyhrazuje právo jejich změn bez předchozího upozornění. Pokud není dohodnuto jinak, jsou zákazníkovi účtovány ceny platné v okamžiku objednání zboží. Tyto ceny jsou vždy uvedeny na potvrzení objednávky. Nevyplývá-li z tohoto potvrzení jinak, ceny nezahrnují balné, dopravné na místo určení, případnou spotřební daň a další nutné náklady spojené s dovozem a dodávkou zboží.

3.3. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. upozorňuje zákazníka na následující ustanovení, že v případě jednorázové objednávky nižší než 3.000,- Kčbez DPH si společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi manipulační poplatek ve výši 200,- Kč bez DPH. Manipulační poplatek se nevztahuje na objednávky podané prostřednictvím e-shopu.

3.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5005678008/2600
 • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
 • Bezhotovostně platební kartou
 • Na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

3.5. Cena servisních zásahů (záručních i pozáručních) vychází z platných hodinových sazeb technika anebo servisní a kalibrační laboratoře. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. si vyhrazuje právo účtovat dopravu, resp. přepravní náklady do místa určení, ztrátu času na cestě, náhradní díly (v případě pozáručního servisu).

3.6. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména u zboží, které není skladem a bude po dohodě s kupujícím individuálně objednáváno nebo bude upravováno dle speciálních požadavků kupujícího.

3.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby pro její jednoznačnou identifikaci. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktury je 14 dní od data jejího vystavení.

3.9. Při nedodržení splatnosti uvedené na faktuře si společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o.vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury za dodané zboží si společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. vyhrazuje právo až do úplného zaplacení pozdržet nebo zrušit rozpracované objednávky zákazníka a není tímto v prodlení s dodáním zboží.

3.10. V případě prvního odběru zboží nebo služeb novým zákazníkem si společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. vyhrazuje právo požadovat předplatbu Platbu předem může společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. také požadovat, dojde-li u zákazníka k prodlení s úhradou faktur za v minulosti dodané zboží anebo pokud celková hodnota zakázky přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

3.11. Odsouhlasené Objednávky a Kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran. V tomto případě je společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. oprávněna účtovat zákazníkovi storno poplatek ve výši 50% z ceny objednaného zboží k pokrytí účelně vynaložených nákladůk jeho zajištění.

3.12. Objednávku na produkty zhotovované na zakázkunelze zrušit.

3.13. Jakékoliv vrácení již expedovaného zboží musí být předem odsouhlaseno společností ANALYTIKA®, spol. s r.o. Na zboží vrácené bez souhlasu společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. nebude brán zřetel.

4. Vlastnictví

4.1. Veškeré dodané zboží zůstává majetkem společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. do doby uhrazení celé ceny za dodané zboží zákazníkem.

4.2. Zákazník je povinen společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. neprodleně vyrozumět o každém ohrožení práv společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. ke zboží, které zůstává v jejím vlastnictví, zejména o zřízení zástavního práva a jiných druzích omezení práv.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodávka objednaného zboží je realizována standardně prostřednictvím smluvního přepravce společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.

5.2. Náklady na balné, dopravu a další položky spojené s dodáním zboží jsou, pokud není dohodnuto jinak, zákazníkovi účtovány.

5.3. Při dopravě zajištěné smluvním přepravcem přechází předáním zboží k přepravě nebezpečí vzniku škody na zboží na přepravce. Na zákazníka přechází nebezpečí vzniku škody na zboží až předáním v místě určení. Při osobním odběru zboží zákazníkem přechází nebezpečí vzniku škody na zboží okamžikem předání zboží.

5.4. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. si vyhrazuje právo realizovat plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce uvedeno jinak.

6. Záruční podmínky

6.1. U chemikálií je záruční doba (exspirace, doba použitelnosti) vyznačena v průvodní dokumentaci. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. stanovenou dobu použitelnosti resp. exspirace garantuje pouze za předpokladu, že je s výrobkem správně manipulováno a jsou dodržovány obecné zásady laboratorní praxe, a je uchováván v uzavřeném obalu za předepsaných podmínek stanovených v certifikátu, identifikačním listu, v bezpečnostním listu anebo jiné průvodní dokumentaci.

6.2. Na přístroje a laboratorní vybavení se vztahuje záruční doba stanovená výrobcem, která je uvedena v Záručním listu výrobku anebo ve Zprávě o servisu a montáži.

6.3. Záruka se počítá ode dne převzetí zboží zákazníkem nebo uvedením do provozu.

6.4. Záruka se vztahuje výlučně na bezplatné odstranění vad, vzniklých během záruční doby a nevztahuje se na spotřební materiál nebo na běžné opotřebení dané používáním zařízení. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, neodborným používáním, nesprávnou přepravou či skladováním.

6.5. Záruční podmínky jsou pro společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. závazné pouze v případě, že odběratel není v prodlení s úhradou zboží.

6.6. Záruka se nevztahuje na vady, kvůli kterým byla sjednána jeho nižší cena.

7. Reklamace

7.1. Zákazník je odpovědný za to, že objednané zboží je vhodné pro jeho potřeby.

7.2. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. odpovídá za úplnost a správnost dodávky.

7.3. Zákazník je povinen zkontrolovat při převzetí dodávky její úplnost, správnost, neporušenost obalu, množství zboží a stvrdit na dodacím listu (výdejce), která je přiložena k zakázce nebo prostřednictvím klientské zóny internetového obchodu. Není-li dodávka v pořádku, je zákazník povinen toto uvést na dodacím listu či přepravním listu. Reklamaci na vady dodávky zboží a na zjevné vady zboží musí uplatnit zákazník nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení dodávky.

7.4. V případě poškozeného obalu není zákazník povinen zboží od přepravce převzít. Pokud ho převezme, musí současně specifikovat vadu obalu na dodacím listu a neprodleně informovat společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. V opačném případě nenese společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. odpovědnost za vady obalu ani obsahu zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7.5. Pokud není dohodnuto jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady.

7.6. Přístroje je možné reklamovat v průběhu záruční doby, která je uvedena v přiložené dokumentaci k výrobku.

7.7. Je-li reklamace neoprávněná, budou náklady prokazatelně spojené se zjištěním rozsahu škody zákazníkovi vyúčtovány v plné výši.

7.8. Zákazník musí vracet dodavateli pouze dekontaminované a vyčištění zboží. Reklamované zboží musí doprovázet Prohlášení o dekontaminaci, které je přístupné na webových stránkách společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. anebo k vyžádání u pracovníků dodavatele.

7.9. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. je oprávněna k zajištění záručního servisu využít třetích osob.

8. Uživatelský účet

8.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet").

8.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

8.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

8.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

8.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a dále zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Prodávající je dle GDPR správcem osobních údajů.

9.3. Prodávající zpracovává tyto údaje uživatelů e-shopu:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Bankovní účet

9.4. Právní titul k zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu
 • Souhlas subjektu osobních údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

9.5. Účel zpracování osobních údajů

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem
 • zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity

9.6. Doba uchovávání údajů

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávající a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů nebo po odvolání souhlasu správce osobní údaje vymaže.

9.7. Správce předává osobní údaje zpracovatelům za účelem plnění smlouvy anebo za účelem marketingu. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9.8. Zpracovatelé osobních údajů jsou

 • Osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb
 • Osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 • Osoby zajišťující marketingové služby

9.9. Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

9.10. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a má zpracovaná pravidla pro nakládání s osobními údaji.

9.11. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.12. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování.

9.13. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10. Účinnost

10.1. Společnost ANALYTIKA®, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změny těchto Všeobecných obchodních podmínek. Každá taková změna bude zveřejněna na webových stránkách společnosti nebo zaslána zákazníkovi na vyžádání. Předložením objednávky/odsouhlasením nabídky zákazník potvrzuje, že souhlasí s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek.

10.2. Jakékoliv požadavky zákazníka, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné.

10.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 8. 2020.