Certifikované referenční materiály pro stanovení celkového anorganicky (TIC) a organicky (TOC) vázaného uhlíku

Celkový uhlík je veškerý uhlík obsažený ve vzorku, a to uhlík organicky vázaný a/nebo anorganicky vázaný. Celkový organický uhlík vyjadřuje množství organických látek přítomných ve vodě, je jedním z významných ukazatelů kvality vody a slouží ke sledování emisí vypouštěných do vod. Mezi přírodní organické znečištění patří výluhy z půd a sedimentů a produkty životní činnosti rostlinných a živočišných organismů a bakterií. Organické látky antropogenního původu pocházejí ze splaškových a průmyslových odpadních vod, z odpadů zemědělství, ze skládek a mohou vznikat při úpravě vody chlorací. Nepřímým stanovením organického uhlíku lze určovat veškeré organické látky přítomné ve vodách. Nejčastěji se pro analýzu organického uhlíku používají analyzátory s termickou oxidací. CO2 vzniklý při oxidaci lze stanovit různými metodami, například analýzou v infračervené oblasti spektra, konduktometricky, coulometricky nebo po konverzi vodíkem na metan pomocí plameno-ionizačního detektoru.

Pokyny pro stanovení organického uhlíku v pitné, podzemní, povrchové, mořské a odpadní vodě jsou uvedeny v ČSN EN 1484. Podobně lze stanovit TOC také v odpadech, kalech a sedimentech. Postup je popsán v ČSN EN 13137.

Certifikované referenční materiály jsou vyráběny na základě akreditovaných postupů v rozsahu akreditace podle normy ČSN EN ISO 17034. K přípravě uvedených CRM jsou použity sloučeniny o nejvyšší možné čistotě a deionizovaná voda s nízkým obsahem organicky vázaného uhlíku. Deionizovaná voda má elektrickou rezistivitu ~ 18 MΩ.cm a je filtrovaná přes membránový filtr o velikosti pórů 0,22 µm. Ke každému certifikovanému referenčnímu materiálu je vydán Certifikát CRM, který je formulován v souladu s Pokynem ISO 31.

Roztoky jsou dodávány v obalech z tmavého skla se šroubovacím uzávěrem z polypropylenu a jsou zataveny, a to včetně dokumentace, v polyetylénové folii.

Lahve a uzávěry jsou před naplněním odmaštěny detergentem, propláchnuty deionizovanou vodou a poté dlouhodobě dekontaminovány ve zředěné, vysoce čisté HNO3 nebo HCl. Nakonec se několikanásobně vypláchnou deionizovanou vodou a vysuší.

Analyt(y) Koncentrace (mg/l) Matrice Výchozí látka Objem (ml) Kód výrobku
Canorg (TIC) 1000 ± 2 H2O Na2CO3 + NaHCO3 1:1 500 TIC1H
Canorg (TIC) 500 ± 1 H2O Na2CO3 + NaHCO3 1:1 500 TIC2H
Canorg (TIC) 100,0 ± 0,2 H2O Na2CO3 + NaHCO3 1:1 500 TIC3H
Canorg (TIC) 50,0 ± 0,1 H2O Na2CO3 + NaHCO3 1:1 500 TIC4H
Canorg (TIC) 10,00 ± 0,05 H2O Na2CO3 + NaHCO3 1:1 500 TIC5H
Corg (TOC) 1000 ± 2 H2O hydrogenftalát draselný 500 TOC1H
Corg (TOC) 500 ± 1 H2O hydrogenftalát draselný 500 TOC2H
Corg (TOC) 100,0 ± 0,2 H2O hydrogenftalát draselný 500 TOC3H
Corg (TOC) 50,0 ± 0,1 H2O hydrogenftalát draselný 500 TOC4H
Corg (TOC) 10,00 ± 0,05 H2O hydrogenftalát draselný 500 TOC5H
Canorg + Corg (1:1) 1000 ± 2 H2O 500 TIOC1H
Canorg + Corg (1:1) 500 ± 1 H2O 500 TIOC2H
Canorg + Corg (1:1) 100,0 ± 0,2 H2O 500 TIOC3H
Canorg + Corg (1:1) 50,0 ± 0,1 H2O 500 TIOC4H
Canorg + Corg (1:1) 10,00 ± 0,05 H2O 500 TIOC5H