Referenční materiály pro chromatografii ASTASOL®-CH

Referenční materiály ASTASOL®-CH jsou kalibrační chromatografické standardy, které se mohou využít ke stanovení organických látek v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu. Chromatografie hraje také důležitou roli při sledování kvality životního prostředí. Naše standardy lze využít při stanovení organických látek v ovzduší, ve vodách, v pevných vzorcích jako jsou půdy, kaly, sedimenty a odpady, a v potravinách. Jako příklad můžeme jmenovat stanovení pesticidů a PCB ve vodě a půdě. Pomocí plynové chromatografie lze analyzovat BTEX a TOL v ovzduší. HPLC metodou se stanovují PAU ve vodě a v půdě. Mnohé standardní kalibrační roztoky odpovídají požadavkům pro konkrétní stanovení, která jsou popsána v českých a zahraničních technických normách. Například roztok PAU MIX-2 je vhodný pro normu EPA 610, PEST-MIX 6 pro ČSN EN ISO 11369, FT MIX-1 pro EPA 8060.

astasol-ch

Referenční materiály ASTASOL®-CH jsou dodávány v tmavých skleněných lahvičkách CERTAN® se šroubovacím uzávěrem a kapilárou. Kapilára slouží jako rekondenzační zóna pro příslušné těkavé organické rozpouštědlo, tím snižuje jeho možné ztráty a koncentrace analytů v roztoku se tak nemění.

Plnění lahviček CERTAN® a odběr kalibračního roztoku z lahvičky se provádí injekční pipetou s jehlou s tupým koncem o délce 2,75 palce (7 cm) pro objemy 4,5 a 10 ml a o délce 2 palce (5 cm) pro objem 1,5 ml. Každá lahvička je uložena do pouzdra z čirého polypropylenu se šroubovacím uzávěrem.

Referenční materiály ASTASOL®-CH je možné objednat v lahvičkách CERTAN® o objemu 1,5 ml, 4,5 ml a 10 ml.

Nedílnou součástí balení je Identifikační list, který je společně s kalibračním roztokem zatavován do polyetylenové folie.

Identifikační list formulován v souladu s požadavky Pokynu ISO 31 je přikládán ke každému referenčnímu materiálu. V Identifikačním listu jsou uvedeny základní informace o kalibračním roztoku, tj. objednací číslo, obchodní název, analyty, jejich koncentrace a nejistota, matrice (rozpouštědlo), šarže, datum výroby, datum exspirace a doba použití. V Identifikačním listu je popsána gravimetrická příprava, balení a skladování kalibračního roztoku.

Referenční materiály ASTASOL®-CH jsou vyráběny v systému managementu kvality ISO 9001 a podle relevantních postupů uvedených v Pokynu ISO 34.

Referenční materiály ASTASOL®-CH:

Referenční materiály pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)

Název Rozpouštědlo Poznámka
PAU MIX-1 Acetonitril WHO
PAU MIX-2 Acetonitril EPA 610
PAU MIX-2 Cyclohexan EPA 610
PAU MIX-3 Acetonitril EPA 610
PAU MIX-5 Toluen EPA 610
PAU MIX-7 Acetonitril ECC directive
PAU MIX-9 Acetonitril

Referenční materiály pro stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB)

Název Rozpouštědlo Poznámka
PCB MIX-1 Isooktan
PCB MIX-2 Metanol

Referenční materiály pro těkavých organických látek (TOL, BTEX)

Jednosložkové referenční materiály
Kód výrobku Analyt Koncentrace (µg/ml) Rozpouštědlo Objem (ml)
CE200 4.5M benzen 5 000 Metanol 4,5
CE222 4.5M 1,2-dichlorethan 5 000 Metanol 4,5
CE220 4.5M trichlormetan 5 000 Metanol 4,5
CE237 1.5M vinylchlorid 200 Metanol 1,5
CE2203 4.5M o-xylen 5 000 Metanol 4,5
CE204 4.5M m-xylen 5 000 Metanol 4,5
CE205 4.5M p-xylen 5 000 Metanol 4,5
Vícesložkové referenční materiály
Název Rozpouštědlo Poznámka
TOL MIX-1 Metanol
TOL MIX-2 Metanol
TOL MIX-2 Isooktan
TOL MIX-5 Metanol
TOL MIX-6 Metanol
TOL MIX-7 Metanol
TOL MIX-8 Metanol

Referenční materiály pro stanovení pesticidů a jejich reziduí

Název Rozpouštědlo Poznámka
OCP MIX-1 Isooktan
OCP MIX-2 Isooktan
OCP MIX-3 Metanol
OCP MIX-4 Isooktan
PEST MIX-6 Acetonitril EN ISO 11369
OCP MIX-9 Aceton
OCP a PCB MIX-1 Isooktan

Referenční materiály pro stanovení ftalátů (EPA 8060)

Název Rozpouštědlo Poznámka
FT MIX-1 Metanol

Referenční materiály pro stanovení síry a dusíku

Kód výrobku Analyty Koncentrace (µg/ml) (každý analyt) Rozpouštědlo Objem (ml)
CESAN 0 matrice blank Isooktan 1,5
CESAN 1 dusík, síra 0,125 Isooktan 1,5
CESAN 2 dusík, síra 0,25 Isooktan 1,5
CESAN 3 dusík, síra 0,5 Isooktan 1,5
CESAN 4 dusík, síra 0,75 Isooktan 1,5
CESAN 5 dusík, síra 1 Isooktan 1,5
CESAN 6 dusík, síra 5 Isooktan 1,5
CESAN 7 dusík, síra 10 Isooktan 1,5
CESAN 8 dusík, síra 25 Isooktan 1,5
CESAN 9 dusík, síra 50 Isooktan 1,5
CESAN 10 Set (CESAN 1 - 9 + blank) Isooktan 10x 1,5