Všeobecné obchodní podmínky společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) závazkové vztahy mezi společností ANALYTIKA®, spol. s r. o., se sídlem Khodlova 1297/47, 193 00 Praha 913, IČO: 14891883, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 886 a zákazníkem týkající se dodávek zboží společností ANALYTIKA® zákazníkům. Odchylná ujednání smluvních stran ve smlouvě mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1. Objednávka

Smluvní vztah mezi společností ANALYTIKA® a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky zákazníkovi. Objednávkou/odsouhlasením nabídky zákazník potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Objednávka musí obsahovat jednoznačnou identifikaci (číslo objednávky, datum), přesný název instituce nebo firmy objednavatele, adresu a odpovědnou osobu, IČ, DIČ (je-li registrován jako plátce DPH), přesnou adresu plátce zboží vč. IČ, DIČ (pokud se liší od adresy objednatele) a číslo bankovního účtu. Dále musí obsahovat přesnou adresu místa dodání včetně kontaktní osoby a telefonu (pokud se liší od adresy objednatele), jednoznačné určení zboží, požadované množství a dodací podmínky.

Váže-li se objednávka ke konkrétní cenové nabídce, musí být v objednávce uvedeno i číslo nabídky. V opačném případě nelze reklamovat nedodržení nabídnutých podmínek obchodního případu.

Objednávky jsou akceptovány v písemné formě, tj. faxem, poštou, elektronickou cestou. Pokud není objednávka vázána na platnou nabídku společnosti ANALYTIKA®, nejsou pro společnost ANALYTIKA® závazné ceny uvedené zákazníkem na objednávce. Zákazníkovi jsou účtovány ceny platné v okamžiku objednání (viz odstavec Ceny) a tyto ceny jsou uvedeny na potvrzení objednávky společností ANALYTIKA®.

Na potvrzení objednávky jsou uvedeny také platební podmínky a nezávazný předpokládaný termín dodání. Objednávka se považuje za závaznou za podmínek v kapitole „Potvrzení objednávky“.

Produkty dodané společností ANALYTIKA® odpovídají příslušným specifikacím publikovaným v katalogu (elektronicky či jinak), dokumentům dodaným s produkty nebo na štítcích. V případě odlišností má katalog pouze informativní charakter.

Zvláštní požadavky zákazníka (např. týkající se obalu, analytických certifikátů a šarže, způsobu dodání nebo kvality atd.) je nutno v každé objednávce specifikovat. Společnost ANALYTIKA® si vyhrazuje právo objednávku odmítnout nebo změnit.

Společnost ANALYTIKA® neodpovídá za vhodnost vybraného produktu k požadovaným účelům zákazníka, pokud tyto nebyly vyspecifikovány v poptávce.

Upozornění

Prodej chemických látek a směsí se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb. Společnost Analytika s.r.o. může požadovat prokázání oprávnění k nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými směsmi podle § 44b odst. 1 (zabezpečení fyzickou osobou odborně způsobilou).

2. Potvrzení objednávky

Objednávky jsou společností ANALYTIKA® vždy písemně potvrzeny formulářem Potvrzení přijaté objednávky (e-mailem nebo faxem). V případě, že zákazník uvedl v objednávce jiný produkt či množství zboží, nebo jiné podmínky dodání zboží, než jak je uvedeno na potvrzení objednávky, nebo v případě, že ANALYTIKA® objednávku změní, sdělí zákazník neprodleně společnosti ANALYTIKA®, zda s obsahem upravené objednávky souhlasí. Pokud zákazník souhlas se změnou objednávky společnosti ANALYTIKA® nesdělí do 24 hodin, platí, že objednávka je považována za závaznou a na pozdější reklamace nebude brát společnost ANALYTIKA® zřetel. Zákazník bere na vědomí, že termín dodání, který je uveden v Potvrzení objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží.

3. Ceny

Ceny uvedené v cenících společnosti ANALYTIKA® jsou závazné, pokud není dohodnuto jinak, a jsou platné ke dni vydání. Společnost ANALYTIKA® si vyhrazuje právo jejich změn bez předchozího upozornění. Pokud není dohodnuto jinak, jsou zákazníkovi účtovány ceny platné v okamžiku objednání zboží. Tyto ceny jsou vždy uvedeny na potvrzení objednávky. Nevyplývá-li z tohoto potvrzení jinak, ceny nezahrnují balné, dopravné na místo určení, případnou spotřební daň a další nutné náklady spojené s dovozem a dodávkou zboží.

Společnost ANALYTIKA® upozorňuje zákazníka na následující ustanovení, že v případě jednorázové objednávky nižší než 3.000,- Kč (bez DPH) si společnost ANALYTIKA® vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi manipulační poplatek ve výši 200,- Kč.

Cena servisních zásahů (záručních i pozáručních) vychází z platných hodinových sazeb technika anebo servisní a kalibrační laboratoře. Společnost ANALYTIKA® si vyhrazuje právo účtovat dopravu resp. přepravní náklady do místa určení, ztrátu času na cestě, náhradní díly (v případě pozáručního servisu).

4. Vlastnictví

Veškeré dodané zboží zůstává majetkem společnosti ANALYTIKA® do doby uhrazení celé ceny za dodané zboží zákazníkem.

Zákazník je povinen společnost ANALYTIKA® neprodleně vyrozumět o každém ohrožení práv společnosti ANALYTIKA® ke zboží, které zůstává v jejím vlastnictví, zejména o zřízení zástavního práva a jiných druzích omezení práv.

5. Ochrana osobních údajů

Společnost ANALYTIKA® může v souvislosti s obchodním vztahem požadovat a zpracovávat osobní údaje (hlavně jméno, příjmení a firemní adresy kontaktní osoby) zákazníka, a to výhradně za účelem vyřizování požadavků, žádostí, objednávky nebo opravy a za účelem udržování trvalého vztahu se zákazníkem.

Pro všechny případy zpracování osobních údajů se společnost ANALYTIKA® zavazuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat důvěrně a v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, či nařízeními EU o ochraně osobních údajů, stejně jako mezinárodních smluv o ochraně osobních údajů, přičemž zejména zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití třetí osobou.

Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje poskytuje společnosti ANALYTIKA® dobrovolně a uděluje tímto společnosti ANALYTIKA® výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to výhradně k účelům výše uvedeným.

Poskytnutý souhlas může být kdykoliv zrušen na základě písemné žádosti zákazníka doručené společnosti.

6. Dodací podmínky

Dodávka objednaného zboží je realizována standardně prostřednictvím smluvního přepravce společnosti ANALYTIKA®.

Náklady na balné, dopravu a další položky spojené s dodáním zboží jsou, pokud není dohodnuto jinak, zákazníkovi účtovány.

Při dopravě zajištěné smluvním přepravcem přechází předáním zboží k přepravě nebezpečí vzniku škody na zboží na přepravce. Na zákazníka přechází nebezpečí vzniku škody na zboží až předáním v místě určení. Při osobním odběru zboží zákazníkem přechází nebezpečí vzniku škody na zboží okamžikem předání zboží.

V případě osobního odběru, platby v hotovosti (pouze po předchozí dohodě) v areálu společnosti ANALYTIKA® si společnost ANALYTIKA® vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi manipulační poplatek ve výši 500,- Kč.

Společnost ANALYTIKA® si vyhrazuje právo realizovat plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce uvedeno jinak.

7. Platební podmínky

Úhrada za zboží, službu se uskutečňuje zpravidla převodem na účet společnosti ANALYTIKA® na základě vydané faktury (daňového dokladu). Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktury je 14 dní od data jejího vystavení.

Při nedodržení splatnosti uvedené na faktuře může společnost ANALYTIKA® účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury za dodané zboží si společnost ANALYTIKA® vyhrazuje právo až do úplného zaplacení pozdržet nebo zrušit rozpracované objednávky zákazníka a není tímto v prodlení s dodáním zboží.

V případě prvního odběru novým zákazníkem si společnost ANALYTIKA® vyhrazuje právo požadovat předplatbu Platbu předem může společnost ANALYTIKA® také požadovat, dojde-li u zákazníka k prodlení s úhradou faktur za v minulosti dodané zboží anebo pokud celková hodnota zakázky přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

Odsouhlasené Objednávky a Kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran. V tomto případě je společnost ANALYTIKA® oprávněna účtovat zákazníkovi storno poplatek ve výši 50% z ceny objednaného zboží k pokrytí účelně vynaložených nákladů k jeho zajištění.

Objednávku na produkty zhotovované na zakázku nelze zrušit.

Jakékoliv vrácení již expedovaného zboží musí být předem odsouhlaseno společností ANALYTIKA®. Na zboží vrácené bez souhlasu společnosti ANALYTIKA® nebude brán zřetel.

8. Záruční podmínky

U chemikálií je záruční doba (exspirace, doba použitelnosti) vyznačena v průvodní dokumentaci. Společnost ANALYTIKA® stanovenou dobu použitelnosti resp. exspirace garantuje pouze za předpokladu, že je s výrobkem správně manipulováno a jsou dodržovány obecné zásady laboratorní praxe, a je uchováván v uzavřeném obalu za předepsaných podmínek stanovených v certifikátu, identifikačním listu, v bezpečnostním listu anebo jiné průvodní dokumentaci.

Na přístroje a laboratorní vybavení se vztahuje záruční doba stanovená výrobcem, která je uvedena v Záručním listu výrobku anebo ve Zprávě o servisu a montáži.

Záruka se počítá ode dne převzetí zboží zákazníkem nebo uvedením do provozu.

Záruka se vztahuje výlučně na bezplatné odstranění vad, vzniklých během záruční doby a nevztahuje se na spotřební materiál nebo na běžné opotřebení dané používáním zařízení. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, neodborným používáním, nesprávnou přepravou či skladováním.

Záruční podmínky jsou pro společnost ANALYTIKA® závazné pouze v případě, že odběratel není v prodlení s úhradou zboží.

Záruka se nevztahuje na vady, kvůli kterým byla sjednána jeho nižší cena.

9. Reklamace

Zákazník je odpovědný za to, že objednané zboží je vhodné pro jeho potřeby.

Společnost ANALYTIKA® odpovídá za úplnost a správnost dodávky.

Zákazník je povinen zkontrolovat při převzetí dodávky její úplnost, správnost, neporušenost obalu, množství zboží a stvrdit na výdejce, která je přiložena k zakázce. Není-li dodávka v pořádku, je zákazník povinen toto uvést na výdejce či přepravním listu. Reklamaci na vady dodávky zboží a na zjevné vady zboží musí uplatnit zákazník nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení dodávky.

V případě poškozeného obalu není zákazník povinen zboží od přepravce převzít. Pokud ho převezme, musí současně specifikovat vadu obalu na výdejce a neprodleně informovat společnost ANALYTIKA®. V opačném případě nenese společnost ANALYTIKA® odpovědnost za vady obalu ani obsahu zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pokud není dohodnuto jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady.

Přístroje je možné reklamovat v průběhu záruční doby, která je uvedena v přiložené dokumentaci k výrobku.

Je-li reklamace neoprávněná, budou náklady prokazatelně spojené se zjištěním rozsahu škody zákazníkovi vyúčtovány v plné výši.

Zákazník musí vracet dodavateli pouze dekontaminované a vyčištění zboží. Reklamované zboží musí doprovázet Prohlášení o dekontaminaci, které je přístupné na webových stránkách společnosti ANALYTIKA® anebo k vyžádání u pracovníků dodavatele.

Společnost ANALYTIKA® je oprávněna k zajištění záručního servisu využít třetích osob.

10. Účinnost

Společnost ANALYTIKA® si vyhrazuje právo na změny těchto Všeobecných obchodních podmínek. Každá taková změna bude zveřejněna na webových stránkách společnosti nebo zaslána zákazníkovi na vyžádání. Předložením objednávky/odsouhlasením nabídky zákazník potvrzuje, že souhlasí s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek. Všechny následující dodávky zákazníkovi budou činěny na základě takto změněných Všeobecných obchodních podmínek.

Jakékoliv požadavky zákazníka, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 9. 2016.